Home Beginner Intermediate Advanced Quizzes
Site henüz yapım aşamasındadır. Okuldaki öğrencilerimin faydalanması için ders konuları ve sınavlar eklenmiştir.
Home > Intermediate > Simple Present Tense

SIMPLE PRESENT TENSE
Positive
Negative
Question
I
read a book
I
don't
read a book
Do
I
read a book?
You
read a book
You
don't
read a book
Do
you
read a book?
He
reads a book
He
doesn't
read a book
Does
he
read a book?
She
reads a book
She
doesn't
read a book
Does
she
read a book?
It
reads a book
It
doesn't
read a book
Does
it
read a book?
We
read a book
We
don't
read a book
Do
we
read a book?
You
read a book
You
don't
read a book
Do
you
read a book?
They
read a book
They
don't
read a book
Do
they
read a book?

Kullanımı (Usage)


1. Simple Present Tense Türkçe'deki geniş zamanla hemen hemen aynı özellikte kullanılır. Türkçe'de nasıl yinelenen olayları anlatırken geniş zamanı kullanıyorsak (Ali her pazartesi sabahı saat 07:00'de kalkar), İngilizce'de de Simple Present Tense kullanılır(Ali gets up at 7 o'clock every monday.)
2. Bunun dışında herkes tarafından bilinen ve doğruluğu ya da yanlışlığı tartışılmayan olaylar içinde kullanılır. ([Dünya Güneş'in etrafında döner][The World revolves around the Sun])
3. Gelecekte yapılacak bir eylemi anlatırken de Simple Present Tense kullanılabilir {Zaman zarfı ile birlikte olması gerekir} ([Yarın ayrılıyorum][I leave tomorrow])
4. Sinema, tiyatro, yürüyüş, gösteri vb. durumları tarif etmede kullanılır. ([Tiyatro saat 21:30'da başlıyor][The show begins at 9:00 o'clock])
5. Tarifelerde ve programlarda kullanılır.([İlk tren saat 6:00'da ayrılıyor ve 8:30'da varıyor][The first train leaves at 6:00 o'clock and arrives at 8:30])

Kuralları

Tablodan da anlaşılacağı gibi Affirmative(positive)[olumlu]cümle kurarken kural;

''Subject + verb + complement''

şeklindedir.([Okula otobüsle giderim][I go to school by bus]) Dikkat edilmesi gereken nokta ise 3. tekil kişilerde fiile ''s'' takısının getirilmesidir. Genel kural fiile ''s'' takısı eklemektir ([Pazartesileri erken kalkar][She gets up early on Mondays]). Bazı durumlarda "s" takısı eklenirken fiil kökünde veya ekde değişiklik olur. Ayrıntılı bilgi için

Olumsuz (Negative) cümle kurarken kuralımız;

''Subject + don't/doesn't + verb + complement''

şeklindedir. Tablodanda anlaşılacağı gibi 3. tekil kişilerde özneden sonra ''doesn't'' kullanılır. Diğer bütün öznelerde ''don't'' kullanılır. ([Sigara içmeyiz, alkol almaz][We don't smoke, he doesn't drink alcohol) Dikkat edilmesi gereken nokta genelde yapılan yanlışlığa düşmemektir. Bu yanlışlık ''Subject + don't/doesn't + verb{s} + complement'' şeklindedir (He doesn't drinks alcohol). Olumsuz ve soru cümlelerinde fiile hiçbir ek gelmez...

Soru (Question) cümlelerinde kullanacağımız kural ise;

''Do/does + subject + verb + complement + ?''

şeklindedir. Öznesi 3. tekil kişi olan bir soru cümlesinde, cümlenin başına ''does'' getirilir.([Gökçe yatmadan önce süt içer mi?][Does Gökçe drink milk before she goes to bed? ]) Diğer öznelerde soru cümlesi ''do'' ile başlar. Burada da dikkat edilmesi gereken nokta fiilden sonra hiçbir ek gelmeyeceğini unutmamaktır.


Examples
These are "repeated actions" in Simple Present Tense
I play tennis.
She does not play tennis.
The train leaves every morning at 8 am.
The train does not leave at 9am.
She always forgets her purse.
He never forgets his wallet.
Every twelve months, the Earth circles the sun.
The sun does not circle the Earth.
"Facts or Generalizations"
Cats like milk.
Birds do not like milk.
Kocaeli is in Turkey
Kocaeli is not in Russia
Windows are made of glass.
Windows are not made of wood.


Frequency Adverbs (Sıklık Bildiren Zaman Zarfları)
Always all the time (hep , her zaman)
Almost always/nearly always almost all the time, nearly all the time (hemen hemen her zaman)
Very often (çok sık)
Usually generally (genellikle)
Often frequently (sık sık)
Sometimes occasionally, from time to time (bazen, ara sıra)
Rarely seldom (ender, nadiren, seyrek)
Hardly ever almost never (hemen hemen hiç)
Never (hiç , hiçbir zaman, asla)

Yardımcı fiil bulunmayan olumlu cümlelerde bu zarflar asıl fiilden önce, yani özne ile yüklemin arasında yer alır.

She always sings in English. I sometimes feel depressed. They seldom go to the theatre.

Yardımcı fiil kullanılacaksa bu zarflar " am, is, are"dan sonra gelir .

I sometimes go to work late. I am sometimes late for work.

Sıklık bildiren zarfların olumsuz cümledeki yeri değişiktir. "Always" daima olumsuzluk eki "not"dan sonra gelir.

I don't always get up early. She doesn't always study very hard. They aren't always late for class.

"frequently", "sometimes" ve "occasionally" olumsuzluk ekinden önce gelir .
NOT: Birinci tekil şahıs için bu kural geçerli değildir. Zarf, yardımcı fiil "am" ile "not"arasında yer alır.

I sometimes don't want to be with people. She frequently doesn't want to study.
They sometimes aren't ready on time. I'm sometimes not patient enough with children.

"usually", "generally" ve "often" her iki durumda da kullanılır .

She usually doesn't go out in the evenings. She doesn't usually go out in the evenings.
We often don't turn on the television. We don't often turn on the television.
They generally aren't awake till 11a.m. They aren't generally awake till 11a.m.

"rarely", "seldom", "hardly ever", "almost never" ve "never" olumsuz cümlede kullanılmaz. Bu zarflar sadece olumlu cümlede kullanılır, ancak olumsuz bir anlam taşır.

I hardly ever go to the theatre. (Tiyatroya hemen hemen hiç gitmem.)
He almost never goes to work in his own car. (İşe kendi arabasıyla neredeyse hiç gitmez.)
She never comes to her appointments on time. (Randevularına asla vaktinde gelmez.)

Olumlu anlam taşıyan sıklık zarflarını (usually, generally, often, frequently, sometimes and occasionally) dilbilgisi kurallarına uygun bu kullanımlarının yanı sıra, cümlede vurguyu artırmak için, cümlenin başında da kullanabiliriz. Özellikle sometimes bu şekilde çok sık kullanılır .

Sometimes I get angry easily. Occasionally I don't need to get up early.
Usually they spend too much money on luxuries.


Zaman Zarfları

Zaman zarfları genelde cümlenin sonunda kullanılır. (I have my medicine once a day, Mrs. Murphy doesn't get up early on Sundays.) Zaman zarfları "Every (year, day, week, etc.), Once / twice (once a day, twice a month, etc), on Sundays, on Mondays" dir.


Anlamını bilmediğiniz kelimeler için online sözlüğü kullanabilirsiniz...
Anasayfa
Önceki Ders Dersler Anasayfa Sonraki Ders